Disclaimer

Privacy verklaring IT&M B.V.

IT&M beschermt en respecteert uw privacy. Al uw persoonlijke gegevens die door u aan ons worden verstrekt worden enkel binnen ons bedrijf gebruikt.

Wij gebruiken uw gegevens zodat wij u kunnen contacteren i.v.m. het beantwoorden van de door u gestelde vragen, het verschaffen van informatie over de producten van IT&M of om u op de hoogte te brengen van speciale gebeurtenissen en/of gelegenheden.

IT&M heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan u kenbaar te maken welke gegevens IT&M van u verzamelt en voor welke doeleinden. Indien IT&M persoonsgegevens verwerkt van klanten of consumenten beoordeelt IT&M bij iedere verwerking of IT&M verwerker of verwerkingsverantwoordelijke is. Ook wijst IT&M u met deze privacy verklaring op de rechten, plichten, risico’s en waarborgen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Tot slot laat IT&M u in deze privacy verklaring weten welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Door het gebruiken van de website van IT&M gaat u akkoord met ons privacy beleid.

1. Identiteit / contactgegevens

IT&M B.V.

Park Forum 1110

5657 HK Eindhoven

Telefoon: 040-2901130

E-mail: info@itmonline.nl

Vragen op het gebied van privacy kun u stellen via info@itmonline.nl

2. Soorten gegevens die worden verzameld

IT&M maakt bij haar dienstverlening gebruik van persoonsgegevens. IT&M verzamelt persoonsgegevens bij sollicitaties, het versturen van nieuwsbrieven, verbetering van de website, leveren van garantie en service op haar producten en bij het adviseren en daarover contact opnemen. Hieronder lichten wij u toe welke gegevens wij per onderdeel verzamelen.

 • Sollicitaties

Indien u solliciteert op een functie bij IT&M, verwerkt IT&M de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, nationaliteit en geboorteplaats;
 • de gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • de functie waar de sollicitatie op ziet;
 • de gegevens over de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking en de beëindiging ervan;
 • gegevens over de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, en de beëindiging ervan;
 • motivatie voor de functie en de organisatie;
 • andere dan de hiervoor genoemde gegevens waarvan de verwerking is vereist of noodzakelijk is in verband toepassing van een andere wet.
 • Voornoemde persoonsgegevens zijn slechts zichtbaar voor de directie of anderen die betrokken zijn met de sollicitatie, indien er een grondslag is op basis van de AVG.
 •  Het versturen van nieuwsbrieven

Als u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief van IT&M, stuurt IT&M u per e-mail nieuwsbrieven.

Voor het versturen van een nieuwsbrief verzamelt IT&M in beginsel alleen uw e-mail. Andere gegevens die IT&M mogelijk verzamelt voor het verzenden van de nieuwsbrief zijn:

 • Voornaam en achternaam
 • Functie
 • Bedrijfsnaam

IT&M verstuurt nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen IT&M en haar assortiment. Ook is de nieuwsbrief voor commerciële doeleinden bedoeld.

De e-mailadressen voegt IT&M alleen met expliciete toestemming toe aan een adressenlijst voor nieuwsbrieven. U kunt op ieder moment de toestemming voor het ontvangen van een nieuwsbrief of overige informatie intrekken.

 • Het verbeteren van de website

Voor het verbeteren van de website maakt IT&M gebruik van Google Analytics. De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 • Duur van websitebezoek
 • Pagina’s die door u zijn bezocht
 • Het aantal bezoekers op onze website

Van belang hierbij is om te weten dat deze gegevens anoniem zijn en niet gebonden zijn aan uw persoonlijke gegevens.

 • Workshops

IT&M organiseert interactieve workshops. Op het moment dat u zich inschrijft voor een workshop verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Adviseren en contact opnemen

IT&M adviseert desgewenst omtrent het juiste gebruik van de door haar geleverde apparatuur en contacteert zo nodig de gebruikers bij garantie aanvragen. IT&M levert met name aan bedrijven en verzamelt hiervoor bedrijfsgegevens. Aangezien IT&M al dan niet indirect ook te maken heeft met contactpersonen, eenmanszaken en particulieren, verzamelt IT&M hiertoe ook persoonsgegevens.

Via onze e-mail en het contactformulier op onze website kunt u een vraag stellen dan wel een garantieverlenging aanvragen. In dat geval gaat u ermee akkoord dat IT&M uw naam, uw vraag en uw e-mail verzamelt.

Wat betreft de bovengenoemde onderdelen is van belang hierbij is om te weten dat IT&M niet altijd alle gegevens gebruikt. Welke gegevens worden gebruikt is afhankelijk van het doel waarvoor IT&M de gegevens verwerkt.

IT&M verwerkt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Als de verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, vraagt IT&M hiervoor expliciete toestemming.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

IT&M verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid.

IT&M heeft niet de intentie om via de website of haar diensten gegevens te verzamelen over de websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht u ervan overtuigd zijn dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 040-2901130 dan zullen wij deze informatie verwijderen.

4. Gegevensverwerking

Via de diensten van IT&M worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van uw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens. IT&M gebruikt de gegevens onder andere doordat gebruik wordt gemaakt van de diensten van IT&M. IT&M kan bepaalde persoonsgegevens van de werknemers zoals de functie bewaren. Deze verwerking geschiedt slechts voor het uitvoeren van de werkzaamheden zoals IT&M is overeengekomen met haar klanten. IT&M stelt zich mede tot doel om advies en ondersteuning te verlenen aan klanten en om haar communicatie met haar klanten en medewerkers te optimaliseren.

VZL verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw orders, uitvoering van overeenkomsten, relatiebeheer en het uitvoeren van analyses en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Websites van IT&M: www.itmonline.nl en www.espressions.eu

5. Grondslag en doeleinden gegevensverwerking

Indien u een overeenkomst aan gaat met IT&M verstrekt u uit eigen wil de gegevens om de overeenkomst uit te laten voeren. Voor bepaalde diensten zijn bepaalde gegevens noodzakelijk om te verstrekken om vervolgens van de dienst gebruik te kunnen maken.

IT&M gebruikt uw gegevens om diensten te verrichten, voor de uitvoering van de overeenkomst, sollicitaties, haar diensten te verbeteren, support te verlenen voor de door haar geleverde producten, nieuwsbrieven te verzenden, workshops te geven, relatiebeheer en nakoming van wettelijke verplichtingen.

6. Toestemming

IT&M zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete toestemming, dan heb u als betrokkene altijd het recht om de toestemming in te trekken. Indien IT&M een nieuwsbrief verzendt, zal IT&M dit uitsluitend doen indien IT&M hier toestemming voor heeft ontvangen.

7. Gegevensverwerking noodzakelijk op grond van wettelijke plicht en bewaarplicht

 • Sollicitaties

IT&M gaat als volgt om met sollicitaties. IT&M bewaart uw gegevens in verband met de sollicitatie. Indien u geen toestemming hebt gegeven aan IT&M om de gegevens langer dan vier maanden te bewaren, verwijdert IT&M de gegevens vier maanden na de sollicitatie. Als u wel toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren, bewaart IT&M uw gegevens tot een jaar na de sollicitatie

 • Het versturen van nieuwsbrieven

IT&M slaat uw e-mail adres en naam op in Mailchimp. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. U heeft namelijk de mogelijkheid om u uit te schrijven wanneer u dat wilt. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dat kan via de link onder de nieuwsbrieven, maar ook door een mail te versturen naar info@itmonline.nl

 • Verbetering website

De gegevens die via Google Analytics worden verzameld zijn anoniem en kunnen daarom voor onbepaalde tijd worden bewaard.

 • Workshops verzorgen

De gegevens die u verstuurt voor het deelnemen aan een workshop worden bewaard zo lang dit nodig is om alle relevante informatie omtrent de workshop te verzorgen. Indien sprake is van een betaalde workshop moet IT&M in ieder geval aan de wettelijke bewaarplicht van 7 jaar voldoen.

 • Adviseren en contact opnemen

Voor vrijwel alle overeenkomsten die een klant met IT&M aan gaat, geldt een wettelijke bewaarplicht. Op basis van de wet dient IT&M bijvoorbeeld betalingsgegevens 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Daarnaast dient IT&M de gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering en de verkoopadministratie 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

IT&M zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal voor administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens) 7 jaar vanaf het moment van vastlegging zijn.

Voor overige gegevens hanteert IT&M een bewaartermijn van 5 jaar vanaf het moment van vastlegging. Indien het noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst of wettelijke plicht, bewaart IT&M de gegevens langer. Dit zal IT&M in dat geval aan u kenbaar maken.

8. Gegevensverwerking noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst

IT&M verwerkt uw gegevens ook omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze verwerking, kan IT&M de diensten niet verrichten. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het telefonisch contact om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

9. Gegevensverwerking in verband met gerechtvaardigd belang

Ook kan IT&M gegevens verwerken als hierbij een gerechtvaardigd belang is voor IT&M zelf of een derde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijfsbelangen. IT&M zal in een dergelijk geval altijd een gedegen belangenafweging maken met uw privacybelang. Dit gerechtvaardigd belang van IT&M is onder andere gelegen in het commerciële belang. U moet hierbij denken aan het aanbieden van onze diensten. Uw e-mail hebben wij bijvoorbeeld nodig om een nieuwsbrief te versturen.

10. Ontvangers van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt IT&M gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over uw gegevens. IT&M maakt afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Dit legt IT&M vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Voor het verzenden van nieuwsbrieven maakt IT&M gebruik van Mailchimp. Als u contact opneemt via de formulieren op de website van IT&M worden deze mails niet opgeslagen op de servers van onze provider. De overige e-mailberichten en contactgegevens worden opgeslagen op de server van IT&M.

11. Beveiliging persoonsgegevens

IT&M respecteert de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. IT&M doet haar uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt passende technische en organisatorische maatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheim gehouden worden. IT&M beveiligt haar gegevens onder andere door virusscanners, updates, https. technische en organisatorische maatregelen van het CRM van Unit4. Als IT&M (sub-)verwerkers inschakelt, verplicht IT&M deze om volgens dezelfde beveiligingsstandaarden met uw gegevens te werken.

12. Rechten voor u als betrokkene

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kun u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast kun u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen.

U kunt te allen tijde ons een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar info@itmonline.nl. Geef in uw e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet en van welk recht u gebruik wenst te maken. IT&M probeert binnen een termijn van 4 weken te reageren.

13. Klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat IT&M niet op een juist manier met uw gegevens omgaat.

14. Cookies

Op deze en andere websites van IT&M maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatst. Met cookies slaan wij informatie over uw websitebezoek op. Door het plaatsen van de cookies worden persoonsgegeven verwerkt. Cookies kunnen ervoor zorgen dat u bij een volgend websitebezoek wordt herkend. IT&M gebruikt de volgende cookies:

Analytische cookies: voor het analyseren en verzamelen van statistieken om de ervaring op de website en advertenties te verbeteren. Zoals eerder in deze privacyverklaring aan u kenbaar is gemaakt gebruiken wij hiervoor Google Analytics.

Functionele cookies: voor de werkbaarheid van de website

Marketing cookies: om de mogelijkheid te bieden reacties te delen voor bijvoorbeeld commentaar en om onze websitebezoekers te analyseren. Zo kan algemene kennis worden verkregen over de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Door het gebruik van onze diensten en de website stemt u er mee in dat wij cookies plaatsen en uitlezen op onze websites. Uw toestemming blijft geldig voor de duur van de overeenkomst en totdat u deze intrekt.

IT&M maakt een onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. De functionele cookies plaatst IT&M altijd, omdat deze noodzakelijk zijn op de website goed te laten werken.

De analytische cookies plaatsen wij ook altijd. Dit is een niet-functionele cookie, omdat deze niet nodig is voor het laten functioneren van de website.

Als u akkoord gaat met het plaatsen van de cookies, dan plaatsen wij ook een aantal andere niet-functionele cookies zoals:

 • Verbeteringen op onze website testen
 • Het tonen van social media buttons
 • Relevante advertenties voor onze diensten te kunnen tonen op andere websites

Wat Google met de verzamelde gegevens doet, is opgenomen in hun privacy verklaringen. De link naar de privacyverklaring van Google is bijgevoegd.

De door uw verstrekte persoonlijke gegevens, verstrekken wij nooit aan voornoemde partijen.

Cookies voor integratie social media

Op onze website tonen wij berichten en blogs die u via een social media button kunt delen. De social-media-bedrijven, zoals twitter, Facebook, Google en Youtube en Linkedin, plaatsen cookies, zodat ze u kunnen herkennen indien u inlogt op hun netwerk. Zij verzamelen zo gegevens over de pagina die u deelt. Wij verwijzen u daarom naar de volgende privacy verklaringen:

 • Youtube
 • Facebook
 • Twitter
 • Google
 • Linkedin

Cookies om onze advertenties op andere websites te tonen Wij plaatsen advertenties om onze diensten onder uw aandacht te brengen. Om gericht advertenties te plaatsen maken wij gebruik van:

 • Google Adwords,
 • Google Dynamic Remarketing
 • Facebook Custom Audiences
 • Microsoft Bing Ads
 • DoubleClick van Google

Wat maken deze cookies mogelijk?

1. Houden bij welke advertentie u al heeft gezien.

2. Houden bij hoeveel bezoekers een dienst van ons afnemen nadat is geklikt op een advertentie. Het voorgaande is noodzakelijk om de effectiviteit van advertenties te kunnen analyseren

3. Houden bij of u al bepaalde diensten van ons heeft afgenomen. U krijgt in dat geval geen onnodige advertenties te zien.

Ondanks dat u cookies niet accepteert, is het nog steeds mogelijk dat u online advertenties van ons tegenkomt. Wat de bovengenoemde organisaties doen met de opgeslagen data, is zichtbaar in hun privacy verklaringen.

Privacyverklaring Google

Privacyverklaring Facebook

Privacyverklaring Mircrosoft

Cookies voor websiteonderzoek

Ook maken wij gebruik van een tool die registreert het aantal muisklikken, scroll gedrag en muisbewegingen van bezoekers op onze website. De tool verzamelt informatie over de door u bezochte pagina’s, uw browser en uw type apparaat en besturingssysteem. Ook deze gegevens gebruiken wij om de website te verbeteren.

Hoe kunt u cookies blokkeren en/of verwijderen?

Als u geen cookies geplaatst wilt hebben, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij uw eerste bezoek aan onze website. Mocht u al eerder de cookies hebben geaccepteerd, dan krijgt u die melding niet meer te zien. U dient dan eerst onze cookies te verwijderen.

Wat u ook kunt doen is het volgende. Blokkeer het plaatsen van cookies via uw browser. Dit kunt u doen in uw browser bij instellingen.

15. Wijzigingen

De privacy verklaring zal soms een wijziging ondergaan in verband met gewijzigde wetgeving en/of opvatting. IT&M behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen?

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het gebruik van persoonsgegevens door IT&M,

neem dan contact op met ons via:

info@itmonline.nl

040-2901130

Park Forum 1110

5657 HK Eindhoven

10 mei 2018

Geregeld zijn de MixMaster & MixMaster Combo te bewonderen in de populaire programma’s MasterChef Australië en Junior MasterChef Australië.

Lees meer

Nieuws & Events

^